Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Sigortalı/Sigorta Ettiren/Müşteri Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Türk mevzuatına uygun bir şekilde kurulmuş ve ticari faaliyet göstermekte olan Ekvator Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi (“Ekvator Sigorta”, “Şirket”); veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda detay ve içeriği belirtilen kapsamda kişisel verilerinizi işlemektedir. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”, “Kanun”) ile ikincil mevzuata uygun olarak işlenmekte ve yine bu kapsamda gizliliğe azami ölçüde dikkat edilmektedir. Verilerin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmesi, doğru ve güncel olmaları; belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde toplanması, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uygun olarak hareket edilmesi Ekvator Sigorta’nın önem atfettiği konuların başında gelmektedir. İşlenen Kişisel Veriler: İşlenen veya işlenebilecek kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır: §  Kimlik Verisi§  İletişim Verisi§  Finansal/Mali Veriler§  Görsel ve İşitsel Veri§  Aile ve Yakın Verisi §  Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Din bilgisi ile kan grubu bilgisi, sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi, patoloji raporu, anamnez raporu §  Sigorta İlişkisi Kurulması İçin Gerekli Olan Diğer Veriler §  Adli Vakalar ile Trafik Kazalarına İlişkin Olarak Acentelik İlişkisinin Gerektirdiği Belgeler (Kaza Tutanağı, Savcılık Değerlendirmesi vb.) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Tarafınıza verilen ya da verilmesi öngörülen sigorta acenteliği hizmetinin hukuka uygun ve verimli bir biçimde yürütülmesine yönelik olarak kişisel verileriniz Ekvator Sigorta tarafından işlenmektedir. Bu bağlamda kişisel verilerinizin toplanma amaçları, aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir: Sigorta acenteliği kapsamında üstlenilen yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve hizmet ilişkisini yürütebilmek için;

 • Poliçelerinizin oluşturulması ve bu kapsamda gerekli evrakların sigorta şirketlerine iletilmesi,
 • Sigorta şirketlerinden her bir poliçe ve duruma özel fiyat alınması ve teklif hazırlanması ve poliçelerin yenilenmesi,
 • Poliçelerinize ilişkin bilgi ve destek verilmesi ve bu kapsamda poliçe verilerinizin güncellenmesi,
 • Poliçelerinizin sizlere iletilmesi,
 • Zeyil işlemlerinin yapılması,
 • Poliçesi mevcut olan sigortalıların hasar durumlarının tespiti,
 • Poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin sms, whatsapp, e-posta veya diğer iletişim kanalları vasıtasıyla haber verilmesi,
 • Sigorta şirketlerine asistans veren firmalar ile sizleri bir araya getirerek destek hizmet almanızın sağlanması,
 • Riziko evrak takibinin yapılması,
 • Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Geri ödeme taleplerinin yerine getirilmesi,
Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla;
 • Şikayet yönetiminin yapılması,
 • Tramer sorgusunun yapılması,
 • Hizmetlerimizden memnun olup olmadığınızın takibinin yapılması,
 • Rızanız olması halinde başka ürünlerimizin tarafınıza tanıtılması amacıyla toplu e-posta, push notification ve SMS hizmetlerinin verilmesi,
Ekvator Sigorta’nın idaresi, işin yürütülmesi ve şirket içi politikalarının uygulanması amacıyla ve özellikle;
 • Poliçelerin arşivlenmesi ve kullanılan programlara girişlerinin yapılması,
 • Promosyon  ürünlerin gönderimi,
 • Müşterilere sunulacak hizmet kalitesini artırmak amaçlı ses kayıtlarının incelenmesi,
 • Sizlere en uygun fiyatı sağlayabilmek için piyasa araştırması yapılması,
Mahkeme veya diğer resmi makamlardan gelebilecek taleplerin karşılanması veya diğer yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler: Verilen sigorta hizmeti uyarınca hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması ve sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve aramızda kurulan sözleşme çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebepleriyle kişisel verilerinizi fiziki ve elektronik olarak iletmiş olduğunuz bilgi/belgeler yoluyla; otomatik veya otomatik olmayan kanallar vasıtasıyla işlemekteyiz. Özel nitelikli kişisel verileriniz arasında bulunan sağlık verilerinizi ise KVKK’nın 6. Maddesi uyarınca açık rızanız doğrultusunda yine yukarıda belirtilen kanallar vasıtasıyla işlemekteyiz. Buna ek olarak iş ortaklığımızın bulunduğu sigorta şirketlerinin tarafımıza iletmiş olduğu kişisel verilerinizi, sigorta acenteliği hizmetini yürütmek ve bundan doğan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yukarıda belirtilen yöntemlerle toplamaktayız. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Amaçları: Kişisel Verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde öngörülen şartlar uyarınca aşağıda belirtilen üçüncü taraflara aktarılabilmektedir: Ekvator Sigorta’ya iletmiş olduğunuz kişisel verileri, sigorta acenteliği hizmeti ilişkisinin gerektirdiği hallerde anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketlerine aktarmaktayız. İş ortaklığımızın bulunduğu sigorta şirketlerinin güncel listesi talebiniz doğrultusunda sizlere iletilecektir. Ekvator Sigorta, kişisel verilerinizi poliçe ve bunun gibi diğer evrak gönderim ile teslimatını sağlamak amacıyla kargo ve benzeri hizmet veren şirketlere aktarabilmektedir. Ekvator Sigorta, sigorta acenteliği hizmetini daha iyi bir teknolojik alt yapı ile yerine getirmek amacıyla; kişisel verilerinizi yazılım desteği veren şirketlere aktarabilmektedir. Ekvator Sigorta, verdiği hizmet kapsamında kişisel verilerinizi birlikte çalışmakta olduğu acenteler veya brokerlere aktarabilmektedir. Ekvator Sigorta, yasal yükümlülüklerinin gereği olarak veya talep gelmesi halinde ilgili mahkemelere, icra dairelerine veya diğer resmi ve idari mercilere kişisel verilerinizi aktarabilmektedir. Ekvator Sigorta, bağlı bulunduğu KRK Holding grup şirketlerine muhasebesel ve finansal işlemlerin uygun bir şekilde yürütülebilmesi için kişisel verilerinizi aktarabilir. Haklarınız: Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanımı ve talepleriniz için kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat ticari merkez adresimiz olan Gayrettepe Mah. Gönenoğlu Sok. No:7, PK:34349 Beşiktaş - İstanbul adresine veya şirketin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine; güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmanız suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuz halinde, değerlendirmelerimizin tamamı KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda yapılacak olup, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Ekvator Sigorta sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu kapsamda istenebilecek bilgilerin tamamı sadece gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespiti ve başvurunun sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına talep edilecektir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurular Türkçe yapılmalıdır ve talebinize yazılı olarak cevap verilecek ise, on sayfaya kadar bu işlem için ücret talep edilmeyecek; on sayfayı geçen her sayfa için ise 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Şirket İletişim Bilgileri:  Telefon Numarası: +90 212 275 37 37     Faks Numarası: +90 212 267 35 15İletişim Linki: www.ekvatorsigorta.comAdres: Gayrettepe Mah. Gönenoğlu Sok. No:7, PK:34349 Beşiktaş/ İstanbul

Biz ve ortaklarımızın, sizi hatırlayabilmesi ve siz ve diğer ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandığınızı anlayabilmesi için, sitemiz çerezleri ve diğer teknolojileri kullanır. Bu teknolojilerin tam listesini görmek ve bize bunların cihazınızda kullanılıp kullanılamayacağını bildirmek için burayı okuyabilirsiniz. Sitemizi daha iyi bir şekilde kullanmanız için çerez politikamızı kabul ediyor musunuz?

Kabul Et